ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Personal Identification  (อ่าน 1116 ครั้ง)

plus minus reset

นางไตรรัตน์ นานอก

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง             รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification
ผู้รายงาน             นางไตรรัตน์  นานอก
ตำแหน่ง         ครูชำนาญการ
โรงเรียน         โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26   
ปีที่พิมพ์         2554

บทคัดย่อ

   การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  ซึ่งทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านนั้นมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก  ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากการขาดการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ นักเรียนจึงไม่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้  ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ปีการศึกษา 2552 – 2553  ต่ำกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด   ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนารายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification
   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 43  คน  ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง(Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มี  4  ชนิด  คือ   แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification  จำนวน  12  แบบฝึก   แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification จำนวน 12  แผน 12  ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Personal Identification รายวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.40  ถึง  0.73 และมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.31 ถึง 0.92 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.79  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วย แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification จำนวน  18 ข้อ  สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ค่าสถิติที  (t – test   แบบ  Dependent  Sample)   ผลการศึกษา  พบว่า 
      1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification  มีค่าเท่ากับ 88.98/88.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 
      2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification  มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =4.65, S.D.=0.48)
   กล่าวโดยสรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  Personal Identification   ที่สร้างขึ้นเป็นแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้  ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป