ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (อ่าน 1714 ครั้ง)

plus minus reset

nattamon

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา      ณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
ปีการศึกษา   2553
                                                                          บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (1) บทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .20 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 (3) แบบสอบถาม  วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t - test (t – test for Dependent samples) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า
   1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.35/80.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต สำหรับ      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายกับการดำเนินชีวิต โดยรวม         มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด