ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  (อ่าน 1222 ครั้ง)

plus minus reset

นุชรี มาณะแก้ว

  • บุคคลทั่วไป
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
« เมื่อ: 01 กันยายน 2011, 02:17:04 PM »
                                                                   บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรง   
               มาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
               โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ชื่อผู้วิจัย : นางนุชรี  มาณะแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข
ปีที่วิจัย : 2553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 44 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 24 แผน แบบฝึกทักษะ จำนวน      4 ชุด แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 4 ฉบับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด          3 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่แบบไม่อิสระ (t-test แบบ Dependent)
   ผลการวิจัยพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.71/81.37
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา แม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข โดยรวมภาพอยู่ในระดับมาก