ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานเรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี 1 โดย นายเงิน อำนวย  (อ่าน 1927 ครั้ง)

plus minus reset

Tudsanee Baumad

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 17

  • Level and Hp Level 3 : Exp 36%
    HP: 0.9%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและ
               พลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย      นายเงิน  อำนวย  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ
              โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

                 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน 8  ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1  จำนวน 8  แผน (3) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.90 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (m) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)


ผลการวิจัยพบว่า
                1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการ เรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ(E1/ E2)  เท่ากับ 88.54/86.45   สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
                2. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ  พบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง  ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทำให้นักเรียนมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
                3. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกายของเรา  กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness index: E.I) เท่ากับ 0.7246  นั่นหมายความว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ร่างกาย กลุ่มสาระการ เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 72.46
               4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผลปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย  4.70  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มกราคม 2012, 04:05:12 PM โดย ngern »