ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางประชิต วิวุฒิ  (อ่าน 1026 ครั้ง)

plus minus reset

doungma

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง           :   รายงานผลการใช้เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
                 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน    :   นางประชิต  วิวุฒิ
สถานศึกษา     :  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ

   การรายงานผลการใช้เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ที่เรียนโดยใช้เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อ
เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ปีการศึกษา 2552  จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยเกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 8 ชุด  แบบประเมินพัฒนาการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อเกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย  ( )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที  (t- test  for  Dependent)
              ผลการรายงานพบว่า
   1.  เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพ
E1 /E2 เฉลี่ยเท่ากับ 89.86/88.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.  ผลพัฒนาการทางการเรียน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.50
ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 26.52 นั่นคือเมื่อนำไปเทียบกับค่า t พบว่า ผลพัฒนาการที่เรียนโดยใช้
เกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนโดยเกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียน
มีผลพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก