ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 1805 ครั้ง)

plus minus reset

อ.ถวิล

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นายถวิล  เมฆอากาศ
ปีการศึกษา : 2554
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
               ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านปิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
               เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด  ดำเนินการโดยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังฝึก วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียน สรุปผล

               สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
               การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เท่ากับ 84.53/81.11 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
               การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปิน
ก่อนเรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.37 อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.11 อยู่ในระดับ ดีมาก นักเรียนผ่านเกณฑ์หลังเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.74 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่กำหนดไว้
               การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.65 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด