ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  (อ่าน 1235 ครั้ง)

plus minus reset

siraprapa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
« เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 11:43:33 AM »
ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์                                         
               สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา     นางศิรประภา ปิยะวิริยะกุล
สถานศึกษา โรงเรียนวัดคลองยาง
ปีที่พิมพ์    2553

                                                    บทคัดย่อ
   
บทเรียนสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายคือ
            1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
            2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
             กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดคลองยาง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553   จำนวน 7  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากเป็นชั้นเรียนที่ผู้ศึกษาทำการสอนในปีการศึกษา 2553
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ
             1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม ดังนี้
                    1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
                    2. สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
                    3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
                   4. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   5. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   6. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   7. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว     
                   8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
           2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4  ตัวเลือก  ที่มีค่าความยากง่าย ตั้งแต่ .20 ถึง .80 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่น 0.83
        ผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้
           1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.96/89.91  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
          2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
             โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ สาระที่ 4  ประวัติศาสตร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเหมาะสม ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2011, 11:22:04 PM โดย siraprapa »