ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 899 ครั้ง)

plus minus reset

oyor

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เผยแพร่ผลงาน
« เมื่อ: 23 มกราคม 2012, 02:50:15 PM »
ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน   นางสุทิน   คงโรจนวงศา   ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
ปีที่รายงาน   ปีการศึกษา  2554
บทคัดย่อ
   
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  75/75   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องเลขยกกำลัง  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง
   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ   อำเภอหลังสวน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 17  คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง   จำนวน  6  ชุด คู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเลขยกกำลัง จำนวน 30 ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  หาค่าประสิทธิภาพ  (E1//E2) และการทดสอบค่าที  (t - Test)   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ   E1//E2    ซึ่งหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะได้  81.96 / 80.59
   2.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
3.   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 รายการ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกรายการ
4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 รายการ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุดทุกรายการ