ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ  (อ่าน 1363 ครั้ง)

plus minus reset

สกุลนีย์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     1
ชื่อผู้รายงาน   นางสกุลนีย์  ฮานาฟี
ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร)
ปีที่รายงานสำเร็จ   2553
         
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนก่อนการใช้กับหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2553 จำนวน 19 คน นวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษาเป็นบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง
ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง คำนาม เล่มที่ 2
เรื่อง คำสรรพนาม เล่มที่ 3 เรื่อง คำกริยา เล่มที่ 4 เรื่อง คำวิเศษณ์  เล่มที่ 5 เรื่อง คำบุพบท 
เล่มที่ 6 เรื่อง คำสันธาน และเล่มที่ 7 เรื่อง คำอุทาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 มีประสิทธิภาพ 90.33/87.54 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนการใช้กับหลังการใช้ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2012, 01:52:44 PM โดย สกุลนีย์ »