ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ  (อ่าน 1442 ครั้ง)

plus minus reset

นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      :  การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ 
   โรงเรียนบ้านหนองตาด
ชื่อผู้ประเมิน   :  นายกิตติพงษ์  โคตรวงศ์
หน่วยงาน   :  โรงเรียนบ้านหนองตาด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                           นครราชสีมา เขต  7 
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์      :   2555


บทคัดย่อ


การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองตาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1.  เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  (Context  Evaluation)  ของโครงการพัฒนาวินัยนัก เรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองตาด ประกอบด้วย  นโยบาย  จุดมุ่งหมาย  สภาพความจำเป็น  ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม  2.  เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านปัจจัยเบื้องต้น  (Input  Evaluation)  ของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ  โรงเรียนบ้านหนองตาด   เกี่ยวกับส่วนที่ใช้สนับสนุนในการดำเนินการ  และการกำหนดการใช้ทรัพยากร  ประกอบด้วย  สถานที่  บุคลากร วัสดุอุปกรณ์  และงบประมาณ   3.  เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านกระบวนการ  (Process  Evaluation)   ของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองตาด  ประกอบด้วย การวางแผน การจัดกิจกรรมในการดำเนินการและการมีส่วนร่วมของนักเรียน  4.  เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านผลผลิต  (Product  Evaluation)  ของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนบ้านหนองตาด ประกอบด้วยผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และการได้รับประโยชน์จากโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 96 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ครู 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน ผู้ปกครอง 40 คน และนักเรียน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินและแบบสัมภาษณ์  หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  SPSS  for Windows  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
1.  สรุปผลการประเมินโครงการ
1.1  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและโครงการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545
1.2  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง
ความคิดเห็น 3 อันดับแรก คือ  ผู้บริหารเห็นความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินโครงการ  รองลงมาคือ  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมของโครงการและคณะกรรมการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรในชุมชน
1.3  ด้านกระบวนการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงความคิดเห็น 3  อันดับแรก  คือ  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกวินัยด้านความรับผิดชอบให้กับผู้เรียน  รองลงมาคือ ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติจริงและปรับปรุงตนเอง  และความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินตามโครงการ
1.4  ด้านผลผลิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง ความคิดเห็น 3  อันดับแรก คือ โครงการมีประโยชน์สมควรดำเนินต่อไป  รองลงมา คือ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   และโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ  คือ งบประมาณสนับสนุน ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการยังไม่เพียงพอ  การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการยังไม่ต่อเนื่อง  และการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสู่ชุมชนยังไม่ทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  ควรจัดหางบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพียงพอ  ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ  และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ  ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ  เช่น  การอบรม   การศึกษาดูงาน  เป็นต้น