ผู้เขียน หัวข้อ: บทคัดย่อ การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  (อ่าน 1082 ครั้ง)

plus minus reset

jedyodschool

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค”                                 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านปากเหมือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้ศึกษา   นางจินดา   โปธายะ
ปีที่ทำการศึกษา    2553

บทคัดย่อ

   การศึกษาเรื่อง การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากเหมือง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านปากเหมือง ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค ” จำนวน 10 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ และ เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากกลุ่มเป้าหมาย นำไปใช้ภาคสนามกับประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปากเหมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 35 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 15 คนสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ การหาค่า E /E  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที ( t-test ) ผลการศึกษาพบว่า
   1.   หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค ” ของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 86.63/89.43สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80
   2.   ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “สร้างเสริมสุขภาพชีวีปลอดภัยห่างไกลโรค” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01