ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่1 ชีวิตสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3 (นางดวงใจ หล่อวัตร)  (อ่าน 1567 ครั้ง)

plus minus reset

ปราณี พลเรื่องทอง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 8

  • Level and Hp Level 2 : Exp 38%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ผู้รายงาน    ดวงใจ  หล่อวัตร
สถานศึกษา   โรงเรียนบ้านเหล่า  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต   2   

บทคัดย่อ

     ผู้ศึกษาได้พัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตสัมพันธ์   ที่มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่  1   ชีวิตสัมพันธ์  ก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3     3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   หน่วยการเรียนรู้ที่   1  ชีวิตสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้จาก   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   โรงเรียนบ้านเหล่า  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต   2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2554   จำนวนนักเรียน   29   คน  ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive  sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน   8   แผน  บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตสัมพันธ์   จำนวน  8  เรื่อง  แบบทดสอบท้ายบทเรียนสำเร็จรูป  8  ชุดๆ ละ   10  ข้อ   รวม  80  ข้อ  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30  ข้อ  ที่มีความยากง่าย  (p)  อยู่ระหว่าง   0.26  -  0.78  ค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง 0.23  -  0.84  ค่าความเชื่อมั่น   0.86   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ การทดสอบสมมุติฐานใช้  T-test Dependent
   ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
   1.  บทเรียนสำเร็จรูป  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ   88.73/90.70
   2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป หน่วยการเรียนรู้ที่  1    ชีวิตสัมพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตสัมพันธ์    ชั้นประถมศึกษาปีที่   3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด