ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สพป.สร. 1 โดย พิษณุ ชัยชนะ  (อ่าน 819 ครั้ง)

plus minus reset

phitchanu

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
หัวข้อผลงาน              รายงานการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
                             สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  1
ชื่อผู้พัฒนา                นายพิษณุ  ชินชนะ
ตำแหน่ง                   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อ  1) พัฒนาชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อพัฒนาทักษะด้านความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สุรินทร์  เขต  1  จำนวน  27  โรงเรียน  โดยทำการศึกษาข้อมูลจากบุคลากรโรงเรียนละ  3  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ  และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  รวมทั้งหมด  81  คน 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ครั้งนี้ ได้แก่  1) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  3,4,5,7  และ 8  2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษา  3) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  4) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  และ  5) แบบนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  t - test
สรุปผลการศึกษา
   การฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ได้ผลการศึกษาดังนี
1. สรุปผลการศึกษา
    1.   ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  มีประสิทธิภาพ  81.66/86.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
    2.   คะแนนผลการพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  อย่างมีนัยสำคัญที่  ระดับ  .05  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
    3.   ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    4.   ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
    5.   ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน  27  แห่ง  มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ดังนี้
       5.1    ผลการนนิเทศติดตาม  ครั้งที่  1  พบว่า  สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ  97.96   และไม่ครบทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ  2.04 
       5.2     ผลการนนิเทศติดตาม  ครั้งที่  2   พบว่า  สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครบทุกรายการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
       5.3   การประเมินมาตรฐานการศึกษา  ครั้งที่  3  พบว่า  สถานศึกษาทั้ง  27        แห่งมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา เฉลี่ย  4.8  ซึ่งอยู่ระดีเยี่ยม  และจำแนกเป็นรายด้าน  ทุกด้าน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม