ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554  (อ่าน 695 ครั้ง)

plus minus reset

jukjik

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
จังหวัดสุรินทร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้วิจัย       นางมณีรินทร์  ธรรมกฤษดา
ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2554

         การวิจัยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านตะตึงไถง จังหวัดสุรินทร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวนนักเรียน 36 คนการสุ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้กลุ่มมาใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 25 แผน แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 25 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ  0.78 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภายหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มีค่าความเชื่อมั่น (rtt) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
         ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.35/80.28 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69
 « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2012, 04:24:58 PM โดย jukjik »