ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2  (อ่าน 1016 ครั้ง)

plus minus reset

sema school

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เรื่องที่ศึกษา   การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา   นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
หน่วยงาน   โรงเรียนบ้านคูเมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ปีการศึกษา   2554
บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านคูเมือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  จาก 1 ห้องเรียนโดยใช้แผนการศึกษาแบบทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The  Single  Group,  Pre-test – Post-test  Design)   
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  9  เรื่อง ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเหมาะสมมาก (μ =  4.47 , σ =  0.67) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 9  แผนเวลา  18  ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเหมาะสมมาก (μ = 4.38 ,  σ = 0.75) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่  0.21  ถึง  0.75  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ  0.88  และแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดับ  1  ฉบับจำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่  0.38  ถึง  0.76 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( ) เท่ากับ  0.91  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ (P)  ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานได้แก่  ร้อยละ
   ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
      1.  เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.43/85.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความก้าวหน้าขึ้นคิดเป็นร้อยละ  26.90
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.46, σ =  0.77)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจำนวน 3  ข้อ และพึงพอใจในระดับมากจำนวน  7  ข้อ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2012, 02:18:39 AM โดย sema school »