ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย  (อ่าน 1065 ครั้ง)

plus minus reset

ครูก้อยเจ้า

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       :   ผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
        ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2   โรงเรียนบ้านพญาไพร   อำเภอแม่ฟ้าหลวง
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ชื่อผู้ศึกษา      :   นางสาวพิไลพร    ผลฟักแฟง
สถานศึกษา   :   โรงเรียนบ้านพญาไพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
ปีการศึกษา   :   2554
   

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ภายหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  โรงเรียนบ้านพญาไพร  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านพญาไพร   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3   จำนวน 27  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย  แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาความพร้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  2/2  โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  จำนวน  30  แผน  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมประจำแผนการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละและทดสอบค่าที สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

    ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  ปรากฏผลดังนี้
   1.    เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีพัฒนาการทางด้านสังคมหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นอยู่ในระดับ ดี     
   2.   เด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05