ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ป.1 โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  (อ่าน 1048 ครั้ง)

plus minus reset

อุษา หาญปิยพันธุ์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง และ2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 26 คน โดยการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่า t-test 
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.  ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง มีค่าเท่ากับ 0.5763 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 57.63« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เมษายน 2012, 09:36:57 AM โดย อุษา หาญปิยพันธุ์ »