ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อ่าน 1044 ครั้ง)

plus minus reset

apbook

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  วิชางานเขียนแบบเบื้องต้น ง 23102
               เรื่องการเขียนภาพ 3  มิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย    นายประเทียร  แก้วชนะ
ปี พ.ศ.     2555   

บทคัดย่อ

   การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพดีขึ้น
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1)  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่องการเขียนภาพ 3  มิติที่มีประสิทธิภาพ 80 / 80   (2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนภาพ 3 มิติ (3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E  (4)  ศึกษาความพึงพอใจด้านการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การเขียนภาพ 3 มิติ
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 20  คน  เครื่องมือที่ใช้ทดลองในครั้งนี้ 
คือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่องการเขียนภาพ 3 มิติ  จำนวน 11แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่า t – test 
   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เรื่องการเขียนภาพ 3 มิติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.13 / 83.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80 / 80  ที่ตั้งไว้
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.72   ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72
3.  นักเรียนที่เรียนโดยครูใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E  เรื่องการเขียนภาพ 3 มิติ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
   
4.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E  เรื่อง การเขียนภาพ 3 มิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการเขียนภาพ 3 มิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ได้ดี