ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมพิเศษ สำหรับยุวกาชาดระดับ 3  (อ่าน 1001 ครั้ง)

plus minus reset

rosarin

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3
ผู้วิจัย      นางรสริน     พิมพ์ไลย
 
บทคัดย่อ

   การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  ความมุ่งหมายของการพัฒนา  1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาประสิทธิภาพโดยใช้สูตร  E1  / E2  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  80  จากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  3.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  โดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  (t-test)  และการทดสอบค่าที  (t-test Dependent)  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจำนวน  5  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาด  โดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แบ่งเป็น  3  ด้านประกอบด้วย  ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา  และด้านพฤติกรรม  จำนวน  1  ฉบับ  30  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  มีจำนวน  1  ฉบับ  17  ข้อ   
      ผลการพัฒนาพบว่า
1.  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3 
     มีประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  คือ  85.33 / 82.88
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80  จากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  16.71
     คะแนนคิดเป็นร้อยละ  87.90  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนด้วย  t - test  พบว่า  ค่า  t  =  20.16 
     (ค่า  t  จากตาราง  df  33   .01 = 2.457)  ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
3.  การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนกิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3
     โดยวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านความรู้  ด้านสติปัญญา  และด้านพฤติกรรม 
      ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.36  และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.61  พบว่า  เจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
      อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
      กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมพิเศษ  สำหรับยุวกาชาดระดับ  3  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
      โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.16« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2012, 09:04:57 AM โดย rosarin »