ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ  (อ่าน 660 ครั้ง)

plus minus reset

บุลเริดส์ ตอง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4
ผู้ศึกษา   บุญเลิศ ตองติดรัมย์
ปีที่ศึกษา     2553

บทคัดย่อ

   รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  มีความมุ่งหมายดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  2)  เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  3)  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  อำเภอแคนดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ประชากร  ประกอบด้วยครู  จำนวน  8  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน  114  คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6 จำนวน 114 คน กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้  แบบทดสอบทักษะพื้นฐาน แบบประเมินการปฏิบัติงานของครู  และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า  t-test  (Dependent  Sample)  โดยกำหนดค่านัยสำคัญสถิติที่ระดับ  .05  ขึ้นไป

ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
   1.  ระดับการปฏิบัติของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของครูหลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยรวม  พบว่า  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( =3.95)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน เรียงจากมากไปหาค่าน้อย 3 ลำดับ ดังนี้ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.04)  รองลงมาด้านการพัฒนาการวัดและประเมินผล ( =3.99)  ลำดับที่สาม ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ( =3.89)  และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ( =3.86) 
   2.  ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีของครูก่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากับ 28.88  คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน และระดับคะแนนเฉลี่ย  หลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เท่ากับ  39.25  คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ t-test  (Dependent  Sample)  พบว่า  ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานของครูหลังการดำเนินงานโครงการได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี  อำเภอแคนดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้
      3.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.74) 
      3.2  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72)