ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานครูพืชมงคล ริดจันทร์  (อ่าน 1169 ครั้ง)

plus minus reset

Anyarat_or

  • บุคคลทั่วไป
เผยแพร่ผลงานครูพืชมงคล ริดจันทร์
« เมื่อ: 29 กันยายน 2011, 05:14:59 AM »
ชื่อผลงานทางวิชาการ   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    โดย            นายพืชมงคล  ริดจันทร์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
                 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
                  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี

   การศึกษาครั้งนี้ ผู้สอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตลอดจนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ที่กำลังศึกษา        ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กองการศึกษา  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  จำนวนนักเรียน  36  คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 6 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   ผลการศึกษา พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.37 / 89.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 80/80  คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ          การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

         ครูผู้สอนท่านใดสนใจที่จะนำเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน กรุณาติดต่อที่  EMAIL ADDRESS : Phudmongkon@hotmail.com