ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (อ่าน 2574 ครั้ง)

plus minus reset

ครูโสน

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง    : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้ศึกษา     :  นางโสน มหาชัย
ปีที่ศึกษา   :  2554     

บทคัดย่อรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
1) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน และ
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
1) แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนของกรมวิชาการ ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และแบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003

สรุปผลการศึกษาจากรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 ผู้รายงานรับผิดชอบสอนจำนวน 15 คน  ปรากฏผลดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือมีประสิทธิภาพ 87.12 /81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์กำหนด
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34