ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายวิชาชีววิทยา 3 ว40242  (อ่าน 1184 ครั้ง)

plus minus reset

นางอรุณี จันทร์หอม

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                      วิทยาศาสตร์รายวิชา ว40242 ชีววิทยา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                                       โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
ชื่อผู้วิจัย                  นางอรุณี  จันทร์หอม
หน่วยงานที่สังกัด                 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่รายงาน      2554

บทคัดย่อ

   รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา   
ว40242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาลสุมพัฒนาโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว40242  ชีววิทยา 3  ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ E1/E2 เท่ากับ 80 / 80    2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา  ว40242  ชีววิทยา  3  เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้ารายวิชา ว40242  ชีววิทยา  3  เรื่องระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนตาลสุมพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29จำนวน 36คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12แผนหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  1  เล่ม 4 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชา ว40242 ชีววิทยา 3เรื่องระบบต่อม ไร้ท่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  82.90/89.00
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน  สรุปรวมทุกเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  8.29  คิดเป็นร้อยละ  82.90 โดยเฉพาะ เรื่อง ฟีโรโมน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 35.43 ผ่านคิดเป็นร้อยละ  89.00  ของเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนรายวิชา ว40242 ชีววิทยา  3เรื่องระบบต่อมไร้ท่อโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ 5หนังสืออ่านเพิ่มเติม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รูปภาพชัดเจนมีความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนข้อที่เหลือมีความพึงพอใจมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 3 ข้อ