ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (อ่าน 1179 ครั้ง)

plus minus reset

sunisa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย 
            รหัสวิชา ท21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี 
            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3
ผู้รายงาน  นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
ปีที่ทำการวิจัย   พ.ศ. 2554

   บทคัดย่อ

   การดำเนินการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยการสร้างและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำ  วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน   สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุด กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ชนิดของคำ  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 50  คน โดยผู้รายงานใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00  ได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.30-0.77  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.75 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ   0.91 2) แบบประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำ  วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง  0.67– 1.00  3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 7 ชุด โดยทดลองใช้และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม  พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำ ทั้ง 7 ชุด มีระดับความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 4.00 - 5.00  มีระดับความเหมาะสม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ  วิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถาม มีดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง  0.60 – 1.00 ได้ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง   0.27 – 0.85  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.91 
          การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่าที

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำ  วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่พัฒนาและสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  85.28/86.08 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
   2. หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
   3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สื่อการสอนดึงดูดความสนใจ ผู้สอนมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้สอนมีความอดทนต่อผู้เรียนเมื่อถูกซักถาม ตามลำดับ   « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2013, 08:54:55 PM โดย sunisa »