ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งนาจา  (อ่าน 839 ครั้ง)

plus minus reset

วาสนา คงสมมาตร

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 10

  • Level and Hp Level 2 : Exp 63%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง               การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
               คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 
               อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ศึกษา    นายสมคิด  มะธิปะโน
ตำแหน่ง    ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียน    โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
ปีที่ศึกษา       2554

บทคัดย่อ

   คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิด  สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ แต่นักเรียนกลับไม่เห็นความสำคัญ และเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน
ทั้งนี้เพราะครูขาดการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ  การศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ 1)  พัฒนา
แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วน
และร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2554   โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24   จำนวน 24  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ   แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วน
และร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  7  ชุด  แผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน 30  ข้อ  มีค่าความยากระหว่าง  0.33 - 0.77  อำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง  0.34 - 0.82  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 20  ข้อ  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.93  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  การทดสอบค่าที  (t-test  Dependent Sample)
   ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
      1.  แบบฝึกทักษะเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  80.83/79.03  สูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
      2.  แบบฝึกทักษะเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.6703  หมายความว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าหลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ร้อยละ  67.03
      3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก
   จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มีประสิทธิภาพ  ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  มีความพึงพอใจต่อการเรียน  สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข 
ช่วยแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละได้เป็นอย่างดี