ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่บทคัดย่อของ นายอาคม รายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  (อ่าน 1220 ครั้ง)

plus minus reset

อาคม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
         (ง21202)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ผู้รายงาน      นายอาคม
ปีการศึกษา  2554
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ก่อนและหลัง การใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202)
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202)     
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงรียนบ้านลำแดง
ปีการศึกษา  2554  ที่เรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202)  จำนวน  30  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  6  เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ(ง21202) เป็นข้อสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  6  ชุด  ชุดละ  10  ข้อ  รวมจำนวนข้อสอบ  60  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนวิชาเกษตร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  จำนวน 12  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ (ง21202)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  10  ข้อ 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าประสิทธิภาพ  E / E     ค่าสถิติ  t-test
   ผลการศึกษา  พบว่า
1.  เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การปลูกไม้ประดับ (ง21202)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  81.70/83.17
   2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ง21202)  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  ครูผู้สอนให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของเอกสารประกอบการเรียนเป็นไป
ในทางบวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย( )  4.90  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  90.00  และความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน  มีความพึงพอใจเป็นไปในทางบวก  อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( )  4.97  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  96.67
   ผลจากการศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการปลูกไม้อกไม้ประดับ (ง21202) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   สรุปได้ว่า  เอกสารประกอบการเรียน  ทั้ง  6  เล่ม  มีความเหมาะสม  และ
สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2012, 11:32:37 AM โดย อาคม »