ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญ  (อ่าน 1028 ครั้ง)

plus minus reset

นรา มหา

  • บุคคลทั่วไป
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์                         
                 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ผู้ศึกษา         นางนรากร    เพ็งผ่อง
ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา  2552
               การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีปัจจัยเหตุจากการที่ผู้ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทำงานต่างๆ   พบว่ายังขาดขั้นตอนที่สำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน  ในด้านการแสดงความคิดเห็น  นักเรียนไม่กล้าแสดง  ความคิดเห็นไม่มีความคิดแปลกใหม่  ขาดการคิดแบบสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม  ขาดทักษะการแก้ปัญหา   เมื่อพบปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง    ครูต้องคอยแนะนำให้เป็นส่วนใหญ่  ส่วนด้านพฤติกรรมอันพึงประสงค์  นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการทำงานจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  รักที่จะเป็นชาวพุทธ  เป็นคนดีของสังคมและมีคุณภาพที่ดีในชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   ผู้ศึกษาจึงได้นำแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์ตามขั้นตอน  6  ขั้นตอนของ สุมน  อมรวิวัฒน์  มาบูรณาการกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมโดยนำมาประกอบการจัดการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมของนักเรียน  เพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียน เป็นคนดี  มุ่งให้สามารถคิดวิเคราะห์  เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  ศรัทธาและสำนึกในคุณของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรม  สามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตลอดจนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่จะช่วยเหลือตนเองได้     
               จุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ                          เผชิญสถานการณ์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปรียบเทียบความสามารถใน                   การแก้ปัญหาและวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านฮากฮาน  อำเภอเวียงสา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต  1  จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแผนการสอนประกอบการใช้ชุดกิจกรรม  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยนำมาหาค่าความเที่ยงตรง  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที 
               ผลการศึกษาพบว่า
               1.  การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ เผชิญสถานการณ์  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  การศึกษาพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.71 / 85.35  และ  88.39 / 85.21  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ช่วยพัฒนาความรู้             ความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษาได้  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
               2.    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ผลการศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แสดงว่านักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วทำให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมจากเรื่องต่าง ๆ สูงขึ้นจากเดิมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
               3.    ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  โดยความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แสดงว่านักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์  เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้สูงขึ้นจากเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
               4.    ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์  ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย   ( )  สูงสุดเท่ากับ  4.86 และค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.66  อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ขอรายละเอียดได้ที่ : โรงเรียนบ้านฮากฮาน  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  55110« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2011, 09:08:35 PM โดย นรา มหา »