ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย นางจิตติมา สงวนปรางค์  (อ่าน 877 ครั้ง)

plus minus reset

ครูธนวันต์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง      รายงานผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์                             
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ชื่อผู้รายงาน   นางจิตติมา   สงวนปรางค์
ปีการศึกษา   ๒๕๕๓
              บทคัดย่อ
       จากสถิติและการรายงานสภาพปัญหาการอ่านของเด็กไทย แสดงให้เห็นว่าประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่รู้หนังสือซึ่งเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศและความจำเป็นที่จะต้องรู้หนังสือขยายความหมายออกไปมากกว่าการรู้หนังสือธรรมดาจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจใหม่ต่อความจำเป็นของคนไทยในปัจจุบันและต้องรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือกันใหม่ การแพร่ขยายอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่นำทั้งความเจริญก้าวหน้าและปัญหากับทุกสังคม  เป็นสภาวะที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เรามีทางเลือกไม่มากนักในการที่จะอยู่ท่ามกลางกระแสดังกล่าว วิธีที่ดีที่สุดคือการปรับตัวอย่างเหมาะสมในกระแสดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ความรู้อีกชุดหนึ่งที่ไม่ใช่การอ่านออกเขียนได้ธรรมดา แต่ควรจะเป็นการรู้หนังสือในระดับสากล (International Literacy) ซึ่งเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมโลก ความสามารถทางภาษาจึงเป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้นผู้รายงานจึงได้จัดทำแบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้ผู้เรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น นำไปสู่การเขียนทืสื่อสารได้อย่างถูกต้องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น โดยมีจุดประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓) เพื่อหาประสิทธิภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๔) การศึกษาคุณภาพการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวัดลานนาบุญ ( น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์ ) มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ซึ่งตั้ง สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า คือ  ๑) แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต ๑ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐   ๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๓)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์ ) มีความคิดเห็นต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหลังการใช้อยู่ในเกณฑ์ดี  ๔) ผลการศึกษาคุณภาพการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์) มีประสิทธิภาพ   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน ๓๔ คน
       จากการดำเนินการตามขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าตามจุดประสงค์ของการค้นคว้ามีผลสรุป คือ
     ๑. แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามจุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าข้อ ๑ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) มีประสิทธิ์ภาพ ๘๔.๒๓/๘๒.๒๕  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐
    ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนที่  ๑๘.๕๙ หรือร้อยละ ๖๑.๙๖  มีคะแนนหลังเรียนที่  ๒๕.๘๒ หรือร้อยละ ๘๖.๐๖   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม ๗.๒๔  แล้วหาค่า t – test แตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติที่ .๐๑  และดัชนีประสิทธิผล  =  ๐.๖๓    ในภาพรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ  ๖๓  เมื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนา 
    ๓. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามจุดประสงค์การค้นคว้าที่ตั้งไว้ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
      « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 เมษายน 2012, 10:27:01 PM โดย ครูธนวันต์ »