ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (อ่าน 1342 ครั้ง)

plus minus reset

wilaiwan

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 5

  • Level and Hp Level 2 : Exp 1%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      :        รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                                    สู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน
ผู้ประเมิน      :        นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์
ปีที่รายงาน   :        ปีการศึกษา  2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

      รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน  ปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ในด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลานประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่ลาน  จำนวน  7  คน ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแม่ลาน  จำนวน 16  คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านแม่ลาน  จำนวน  73  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านแม่ลาน  จำนวน 73 คน รวมทั้งสิ้น 169  คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย

สรุปผลการประเมิน
   1. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ปีการศึกษา 2554  ตามรูปแบบ CIPP Model  พบว่า
         ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม ของความสอดคล้องของกิจกรรม การทำการเกษตรแบบผสมผสาน  กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมออมทรัพย์  และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน  โรงเรียนบ้านแม่ลาน  ผลการประเมินพบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นด้าน  บริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ     มากที่สุด  กิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ กิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
         ด้านปัจจัยนำเข้า   เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม ของปัจจัยเบื้องต้นในด้านทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  กิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  โรงเรียนกิจกรรมออมทรัพย์  และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน  ผลการประเมิน พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน  และนักเรียน  มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  กิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ กิจกรรมออมทรัพย์
         ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติของการบริหารจัดการโครงการและกระบวนการดำเนินงาน  กิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมออมทรัพย์  และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน  ผลการประเมิน พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน   มีความคิดเห็นด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มากที่สุด  คือ กิจกรรมออมทรัพย์
                       ด้านผลผลิต   เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการดำเนินงาน กิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมออมทรัพย์  และกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย  ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ผลการประเมิน พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็น ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  กิจกรรมออมทรัพย์
   2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแม่ลาน ปีการศึกษา 2554พบว่า  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมนั้น โรงเรียนควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ   ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานองค์กร หรือภาคเอกชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ  ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและควรมีการนิเทศผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ยั่งยืนต่อไป  ด้านผลผลิต โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชน  บุคลากรจากหน่วยงานอื่นได้รับทราบเพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ