ผู้เขียน หัวข้อ: เผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ โดย นางกรรณิกา วิบูลย์สิน  (อ่าน 1010 ครั้ง)

plus minus reset

kannika

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
ผู้รายงาน     นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
หน่วยงาน   โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20 
ปีที่พิมพ์   พ.ศ.  2554

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ (ง 22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 
(ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 20  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  1  ห้องเรียน  นักเรียนจำนวน  33  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Selection)  เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่  เอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่ผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  คำนวณค่าสถิติ  โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการใช้  t-test
   ผลการรายงาน  พบว่า                                   
             1.เอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพ  91.23/89.64 
             2.  นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             3. เอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  (E.I)  เท่ากับ  0.8252  แสดงให้เห็นว่า  เอกสารประกอบการสอนทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ร้อยละ  82.52
             4.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน  วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ  (ง 22201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  โดยรวมอยู่ในระดับดีอย่างยิ่ง« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2012, 06:35:01 PM โดย kannika »