ผู้เขียน หัวข้อ: การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง  (อ่าน 966 ครั้ง)

plus minus reset

pissa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 13

  • Level and Hp Level 3 : Exp 1%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง       :    การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง                         
                     บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
ผู้ประเมิน :  นางกวิสรา  ศรีมูล
       การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านป่าหุ่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านบริบทมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น

 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2012, 01:16:11 PM โดย pissa »