ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ม.1  (อ่าน 1483 ครั้ง)

plus minus reset

ตาหวาน

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD 
เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย นางเพ็ญจันทร์   บัวชุม     ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”  อำเภอนาหว้า   
จังหวัดนครพนม

บทคัดย่อ

     รายงานการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้วย        ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม“ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” ปีการศึกษา 2554  จำนวน  40 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากจำนวน       นักเรียนทั้งหมด  224  คน  ดำเนินการสอนด้วยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  และทำการทดลองโดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางก่อนเรียนและหลังเรียนทดสอบวิธีทางสถิติแบบ t-test  dependent
     ผลการวิจัยพบว่า  ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.14/86.33  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ  80/80      และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภายหลังได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย       ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็มมีความพึงพอใจในระดับ มาก