ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (อ่าน 1722 ครั้ง)

plus minus reset

เพชร

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นดินน้ำมัน
โดยใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เพชรี      ยะไวทย์
ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นดินน้ำมัน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
                           สร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                     
ชื่อผู้ศึกษา   เพชรี  ยะไวทย์
ปีการศึกษา   2554

                                                                                               บทคัดย่อ

      รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นดินน้ำมัน โดยใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 34 คน  เครื่องมือที่ใช้   ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการจัดกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สารทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน   ใช้สถิติทดสอบที (t-test)

   ผลการศึกษาพบว่า

   1. แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.44/84.90 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

   2. ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6427 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.27
     
       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสร้างสรรค์งานปั้นดินน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เพชร

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2

 • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
  HP: 0.1%
  • ดูรายละเอียด
ตัวอย่างผลงานปั้นรูปสิ่งมีชีวิตด้วยดินน้ำมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2012, 10:54:56 PM »
ตัวอย่างกิจกรรมฝึกทักษะงานปั้นรูปสิ่งมีชีวิต(รูปคน)ด้วยดินน้ำมัน
ผลงานของเด็กชายปิยะศักดิ์  คำทะเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร