ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  (อ่าน 1661 ครั้ง)

plus minus reset

salitta

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                      โดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75 / 75   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                      เพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  1  ห้อง                            จำนวน  39  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  1)   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม จำนวน  7  เรื่อง  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  จำนวน  18  แผน   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง .80 – 1.00   ค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  .41 – 1.00  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .98 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ระหว่าง .80 – 1.00   ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่  .446 – .774                 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .92   สถิติที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  t-test   แบบ  Dependent  Sample

ผลการศึกษาพบว่า
    1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม มีประสิทธิภาพ  86.15/85.64  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
   2.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7200                หรือคิดเป็นร้อยละ  72
   3.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ             เพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม                                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
   4.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  อยู่ในระดับมาก
   โดยสรุป  การนำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้บทละครพื้นบ้านอีสานตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน  โดยส่งผลให้ผู้เรียน                    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย