ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (อ่าน 1054 ครั้ง)

plus minus reset

ครูแอร์

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง          : รายงานการพัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ผู้ศึกษา           :  นายนรินทร์  มิระสิงห์
         โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กองการศึกษา  เทศบาลเมืองยโสธร
ปีที่ศึกษา   : 2554

บทคัดย่อ

   วัตถุประสงค์ของการศึกษาของการศึกษาครั้งนี้  เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 205 คน  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/2 จำนวน  37  คน  ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive   Sampling)  เนื่องจากเป็นนักเรียนในที่ปรึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  4  ชนิด  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  12  แผนการจัดการเรียนรู้  บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องสมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่  0.48  ถึง  0.75  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.45  ถึง  0.68  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34  ถึง 0.81  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และสถิติทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples)
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.68 / 81.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้
      2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6019  ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 60.19
      3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย                 บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูน เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ซึ่งแสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด