ผู้เขียน หัวข้อ: การรายงานโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองหลัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร  (อ่าน 2158 ครั้ง)

plus minus reset

ผอ.รุ่ง

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงาน   :    การรายงานโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองหลัก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2
ผู้รายงาน   : รุ่ง บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก
ปีพุทธศักราช     :    2554

บทสรุปผู้บริหาร

การรายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งในเชิงเป้าหมายและเชิงคุณภาพของโรงเรียนบ้านหนองหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบ PDCA ของโรงเรียนบ้านหนองหลัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2โดยได้รวบรวมข้อมูลจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาที่ 4-6) โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 54 คน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค  IOC ใช้ข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไป จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่บกพร่องตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วนำไป ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากประชากรที่กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยง ได้เท่ากับ 0.85 จากนั้นนำแบบสอบถามดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  และนำข้อมูลที่ได้มารวบรวม ตรวจสอบความสมบูรณ์  ถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะที่ 1 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา  ชุมชน และหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน โดยได้รับจากการบริจาคและงบประมาณที่ได้รับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 529,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายระยะที่ 2 พบว่าโรงเรียนบ้านหนองหลัก มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) สวนหย่อมจำลองระบบนิเวศน์ บริเวณหน้าอาคารเรียนและหน้าอาคารกิจกรรมต่างๆ 2) ห้องสมุด มีบรรยากาศที่สดชื่นน่าใช้บริการ มีมุมหนังสือ  มุมบันเทิง  ชั้นวางที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีหนังสือพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน 3) ห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน มีโทรทัศน์ทุกห้องเรียน  ป้ายนิเทศ มีแสงสว่างพอเพียง มีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย 4) ห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล 5) ห้องสื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนได้ใช้บริการ และใช้สำหรับทดลอง 6) ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 7) ห้องธนาคารขยะสำหรับการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่จริง 8) แปลงเกษตร โรงเพาะเห็ด หมูหลุมสำหรับเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 9)สวนป่าธรรมชาติ  ที่สะอาด  ปลอดภัยเหมาะสำหรับการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา  สำหรับผลในเชิงคุณภาพ พบว่าจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชาติ จากผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) พบว่า ผลคะแนนสอบ O-NET ในภาพรวม ในปีการศึกษา 2554 มีผลการสอบสูงกว่าในปี 2553  54.79 คะแนน
ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามกระบวนการของวงจรคุณภาพ  PDCA  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปรับปรุงนำไปใช้ (Adjust) ด้านการดำเนินงาน  (Do) และการตรวจสอบประเมินผล
ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู เกี่ยวกับความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเรียงลำดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองหลัก จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานที่การจัดห้องธนาคารขยะภายในโรงเรียน การรักษาความสะอาด ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ของในสวนป่าธรรมชาติหลังโรงเรียน และจำนวนสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี นาฏศิลป์  ตามลำดับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเรียงลำดับความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองหลัก จากมากไปหาน้อย 3 อันดับได้ดังนี้ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้จากห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ และนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เรียนรู้จากห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี นาฏศิลป์ ตามลำดับ