ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง โดย ครูนฤมล สิทธิพงษ์ สพป.สข 2  (อ่าน 936 ครั้ง)

plus minus reset

naromon2555

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง               การพัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
                          เทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา          นางนฤมล  สิทธิพงษ์
ปีที่ศึกษา            ปีการศึกษา  2553 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อ

   การพัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่องส้มโอหอมควนลังชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1)ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง จำนวน 6 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนการสอน จำนวน 8 แผน ใช้เวลาเรียน จำนวน 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t – test for dependent) 
   ผลการศึกษา พบว่า 1)ชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระท้องถิ่น) เรื่อง ส้มโอหอมควนลัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.22/87.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 ที่กำหนดไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 14.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.96 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 26.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19) และ3)นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน