ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต  (อ่าน 1472 ครั้ง)

plus minus reset

นายเสมือน สุขยา

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
             คณิตศาสตร์เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลังโดยใช้รูปแบบ
             CIPPA  MODEL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   
ผู้รายงาน   นายเสมือน   สุขยา
หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1
ปีที่ศึกษา   2552
 บทคัดย่อ
                     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  สมบัติของเลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  เพื่อ 1)เพื่อสร้าง  และพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  สมบัติของ เลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL     ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน75/75   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  สมบัติของเลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL    3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  สมบัติของเลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL   4) เพื่อศึกศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง  สมบัติของเลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL    โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบซิปปา  และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนแบบซิปปา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่สุรินทร์  เขต  1  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  44  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย     แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA  MODEL  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติเลขยกกำลัง   ,  แบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง   โดยใช้รูปแบบ  CIPPA MODEL    ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง   โดยใช้รูปแบบ  CIPPA MODEL   เป็นแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง   โดยใช้รูปแบบ  CIPPA MODEL ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มี  5  ระดับ   จำนวน  13  ข้อ    นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาประสิทธิภาพและทดสอบสมมติฐานใช้  t – test (Dependent  Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
    1. แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง โดยใช้รูปแบบ  CIPPA MODEL   ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ   85.19/78.71   สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งตั้งไว้ที่   75/75
   2. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของแบบฝึกทักษะ  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเท่ากับ  0.7309   แสดงว่าหลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแล้ว  นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  73.09
   3. ภายหลัง การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง   โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL    นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   
   4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง  โดยใช้รูปแบบ CIPPA  MODEL โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2011, 02:25:47 PM โดย นายเสมือน สุขยา »