ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  (อ่าน 1185 ครั้ง)

plus minus reset

NatPle12

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง
ไม่เกิน 9 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นางปิยาพร กลั่นสร ตำแน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2554


บทคัดย่อ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นสื่อที่สร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนและใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ เลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .20 ถึง .69 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จำนวน 8 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.66 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)


ผลการศึกษา ปรากฏผลดังนี้
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.70/89.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8424 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.24
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก