ผู้เขียน หัวข้อ: ชื่อการวิจัย : การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการวัด การชั  (อ่าน 1745 ครั้ง)

plus minus reset

noi110529

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
    • http://www.rongor.ac.th
ชื่อการวิจัย : การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่ง และการตวง ช่วงชั้นที่ 2
ชื่อผู้วิจัย : นางพัชราภรณ์ ใจงาม
ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดร้องอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

บทคัดย่อ
   การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่งและการตวง ช่วงชั้นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่งและการตวง  ช่วงชั้นที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสมเรื่อง และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อประสมเรื่องการวัด   การชั่ง และการตวง ช่วงชั้นที่ 2 ดำเนินการศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน         วัดร้องอ้อ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อประสมเรื่องการวัด การชั่งและการตวง  ช่วงชั้นที่ 2  เอกสารประกอบการเรียน  แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่งและการตวง  ช่วงชั้นที่ 2 
    ผลการศึกษาพบว่าสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่งและการตวง  ช่วงชั้นที่ 2 ที่สร้างได้แก่             สื่อนำเสนอโปรแกรม PowerPoint สื่อดิจิทัลเรื่องการชั่ง จากเว็บไซด์ http://www3.ipst.ac.th  ของ สสวท.  สื่อของจริงอุปกรณ์เกี่ยวกับการวัด การชั่ง และการตวง แผนภูมิเรื่องการวัด การชั่งและการตวงที่สร้างมีประสิทธิภาพ 77.26/76.00 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้  75/75 จากการศึกษา พบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างเรียน และผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสื่อประสมเรื่องการวัด การชั่ง และการตวง ช่วงชั้นที่ 2 ว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีความหลากหลาย เร้าใจ ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น
   จากการศึกษาครั้งนี้ได้สื่อประสมที่ช่วยให้การจัดการเรียนรู้ที่  นำเสนอเนื้อหาความรู้สู่ผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน และช่วยให้มีความสะดวก ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน และยังพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ  มีความกระตือรือร้นในการเรียน  ผู้ศึกษาจึงพัฒนาสื่อประสม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 


รายละเอียดท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.rongor.ac.th