ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ป.4 โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน  (อ่าน 797 ครั้ง)

plus minus reset

นายสมจิต เมืองนาม

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 37

  • Level and Hp Level 4 : Exp 93%
    HP: 2.9%
    • ดูรายละเอียด
 ชื่อเรื่อง         รายงานการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน
ผู้ศึกษา         นายพันธ์ศักดิ์  ไชยเวช    ตำแหน่ง    ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา    โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง)  กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2555
   รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น (2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสือประกอบการเรียน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น จำนวน 9 แผน  ใช้จัดกิจกรรม 18 ชั่วโมง  หนังสือประกอบการเรียน 9 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ 20 ข้อ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบค่า t (แบบกลุ่มไม่อิสระ)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
      1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช มีค่าเท่ากับ 84.42/83.69  สูงกว่าเกณฑ์  80/80
      2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช มีค่าเท่ากับ 0. 7227  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 72.27 สูงกว่าเกณฑ์ 50 หรืออยู่ในระดับดี
      3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 5 ขั้น  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
      4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักร 5 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก