ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย  (อ่าน 754 ครั้ง)

plus minus reset

กวิตา

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
          โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
ผู้รายงาน             นางกวิตา  วงค์ษา
ปีการศึกษา        2554   
สถานศึกษา       โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย


   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ                       มาตราตัวสะกดไทย และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านและ       การเขียนคำ มาตราตัวสะกดไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้    ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายจำนวน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554   เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้      คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่  มาตราตัวสะกดไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน      30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ   มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ย มีประสิทธิภาพ   85.28/87.40  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ (E1/E2  =  80/80)
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ               การเขียนคำ  มาตราตัวสะกดไทย  หลังเรียนกับก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน