ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป  (อ่าน 1139 ครั้ง)

plus minus reset

punvipha

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2)  เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
4) เพื่อประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมือง
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ
26 คน โดยนักเรียนจะมีความสามารถคละกัน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและจับสลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างละ 1 ห้อง ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เป็นกลุ่มทดลองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC และกลุ่มควบคุมสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 4) แบบประเมินรูปแบบการสอน 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ และ6) แบบประเมินความคิดเห็น

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
    1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 พบว่า ผู้บริหารและครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ มีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการสอน เห็นว่ารูปแบบการสอนนั้นมีความสำคัญต่อ
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยให้เหตุผลว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่ายากเกินไปสำหรับตัวนักเรียน ดังนั้นหากได้มีการพัฒนารูปแบบการสอนที่ตรงตามความต้องการหรือความพึงพอใจของนักเรียนแล้วก็จะทำให้นักเรียนเกิดความชอบและมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนจะเป็น
ผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีการทำงานแบบกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนรู้หน้าที่
ของตนในการทำงาน ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เหมาะกับ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนได้เป็นอย่างดียิ่ง
    สำหรับความต้องการของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความต้องการให้ครูจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ เห็นความสำคัญของการนำรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่ชอบ
การเรียนแบบกลุ่ม โดยชอบให้มีการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกลุ่มแบบคละความสามารถทำให้นักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลางและเรียนอ่อนมีปฏิสัมพันธ์กันในทางที่ดี จึงให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มจนสำเร็จ นักเรียนจึงเกิดความกระตือรือร้น
ในการทำงาน สนใจที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนใหม่ ๆ อีกทั้งยังสนองความต้องการของนักเรียน
ในการเรียนแบบร่วมมือกัน  มีการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง กระทำซ้ำ ๆ ได้ตามความต้องการ นักเรียนเกิดการสะท้อนความคิด
การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
    2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมพบว่า
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/87.85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า SOMKIT Model มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ มี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นพึงพอใจ (Satisfaction : S) ขั้นนำไปใช้ (Operation : O) ขั้นจูงใจ (Motivation : M) ขั้นนำความรู้ไปใช้ (Knowledge Action : K) ขั้นสะท้อนความคิด (Idea Reflection : I) และขั้นคิดสู่เป้าหมาย (Thinking Target : T)   
    3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC กับกลุ่มควบคุมที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบปกติ พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
   4. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อรูปแบบ
การสอนอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 (S.D. = 0.43)