ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนคร  (อ่าน 711 ครั้ง)

plus minus reset

thaidd

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 10

  • Level and Hp Level 2 : Exp 63%
    HP: 0.7%
    • ดูรายละเอียด
นายสาโรจน์  สุขสุเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) [/font]
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัด     การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน 4) เพื่อประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 51 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 218 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 218 คน จำนวนทั้งสิ้น 501 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan (1970 : 608) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
                ผลการศึกษาพบว่า
1. การวิจัย (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน พบว่าจุดแข็งของโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
1.2 ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าการพัฒนามุ่งพัฒนานักเรียนเป็นกำลังของชาติเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ        อันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.3 ผลการวิเคราะห์พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน พบว่านักเรียนยังไม่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่อง คุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยยังต้องได้รับการพัฒนาปลูกฝังเพื่อให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว
1.4 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน พบว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากบทเรียน ไม่มีการเตรียมสื่อการสอน ขาดการให้นักเรียนค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และขาดการฝึกให้นักเรียนคิด แก้ปัญหาได้
1.5 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำและขาดทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาได้นั้น ควรมีการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการแก้ปัญหาให้มีวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. การพัฒนา  (Development : D1)  เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน ใช้รูปแบบ “CEMKAPE Model”
2.2 การรับรองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวม มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 การตรวจสอบ การหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.918
3. การวิจัย  (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน พบว่าระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
4. การพัฒนา (Development : D2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับความพึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด