ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบจำนวนจริง  (อ่าน 780 ครั้ง)

plus minus reset

นางสาวสมรักษ์ โสขุมา

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 2

  • Level and Hp Level 1 : Exp 40%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อผลงานทางวิชาการ      รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง                     ระบบจำนวนจริง
ชื่อผู้ศึกษา      นางสาวสมรักษ์ โสขุมา  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
ปีการศึกษา      2554

                                                                               บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 4  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน  43   คน  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  โดยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  และ  3)  แบบสอบถาม   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาประสิทธิภาพ  E1 /E2   ความถี่ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent Samples) ผลการศึกษา  พบว่า 
1)  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  มีค่าประสิทธิภาพ 84.29/85.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
2)  หลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  สูงกว่า ก่อนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
3)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด