ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้  (อ่าน 615 ครั้ง)

plus minus reset

Krupen

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง   รายงานการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวศรีสำอางค์  มหาสุภาพ 
หน่วยงาน   โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ปีการศึกษา   2554

บทคัดย่อ

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่าน
จับใจความเชิงวิเคราะห์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์และหลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่าน
จับใจความเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์
จำนวน 7 ชุด พร้อม แนวการจัดกิจกรรมการใช้แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่าน
จับใจความเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์ จำนวน 12 ข้อ แล้วนำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์  หาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ ( / ) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และหาค่า t-test แบบ Dependent Sample ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
   1.  แบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 คือ 87.97/88.22 
      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่าน
จับใจความเชิงวิเคราะห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านจับใจความเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก