ผู้เขียน หัวข้อ: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทย/ประทุม ขัติครุฑ  (อ่าน 610 ครั้ง)

plus minus reset

freedom

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3

  • Level and Hp Level 1 : Exp 60%
    HP: 0.3%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทย
   โดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา       นางประทุม  ขัติครุฑ
ปีการศึกษา    2554
บทคัดย่อ

   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน- เขียนสะกดคำภาษาไทย โดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทย โดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จำนวน 13 คน  ระยะเวลาในการศึกษา คือ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 
ใช้เวลาทดลอง 10  สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง  เวลา  13.00 – 14.00 น.  รวม 20  ชั่วโมง ระหว่าง วันที่  1 ธันวาคม  2554 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2555 จำนวน 10 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 5  แผน 20 ชั่วโมง  2)  แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทยโดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทยโดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   สรุปผลการศึกษา พบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทยโดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 94.37/91.53 (เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   /   คือ  80 / 80)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทย โดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน – เขียนสะกดคำภาษาไทยโดยชุดการเป็นคนดีวิถีไทยในบริบทแม่ฮ่องสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74  และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ  0.20