ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้นวัตกรรมการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  (อ่าน 1798 ครั้ง)

plus minus reset

aunbokru

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.1%
    • ดูรายละเอียด
อัญชิสา ภูฆัง.  (2553).  รายงานการใช้นวัตกรรมการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ“คุรุประชาสรรค์”
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1)   เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” ตามเกณฑ์มาตรฐาน  85/85  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4     การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552 จำนวน  32 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะเรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 วิเคราะห์โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ  / และวิเคราะห์ t-test dependent samples  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึก เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”  ผลการศึกษาพบว่า
   1.  แบบฝึกทักษะการเรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ“คุรุประชาสรรค์” มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 85/85  โดยมีค่าเฉลี่ย  98.18/91.00 
   2.  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้  ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ  “คุรุประชาสรรค์” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ เรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
   3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง งานสร้างสรรค์จากกระดาษ หน่วยการเรียนรู้  ที่ 4 การสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบ่อกรุ  “คุรุประชาสรรค์” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =  4.27 )