ผู้เขียน หัวข้อ: ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนั  (อ่าน 854 ครั้ง)

plus minus reset

veera

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
หัวข้อวิจัย   ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ชื่อผู้วิจัย   วีระ   ทองคง
ปีการศึกษา    2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 127  คน แบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9563 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’ method)   
   ผลการวิจัยพบว่า
            1. ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 6 ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
            3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ใน 6 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
   4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านซับโศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05