ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  (อ่าน 701 ครั้ง)

plus minus reset

ทศพงษ์ สุทธิวัชรเมธีกุล

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1

  • Level and Hp Level 1 : Exp 20%
    HP: 0.2%
    • ดูรายละเอียด
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                  โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น
ผู้รายงาน   ทศพงษ์  สุทธิวัชรเมธีกุล
ปีที่ศึกษา     2554

                                                                                        บทคัดย่อ

    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร   ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า  0.50  ขึ้นไป  และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 17  คน ที่ได้มาโดยการเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น จำนวน  10  เล่ม   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  แบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4   ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า t- test   
   ผลจากการศึกษาค้นคว้า พบว่า  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.76/82.16  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้    มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61  และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านดอนโจด  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05[/size]